A Coutada 7, Cumiar, Ponteareas, 36893 Pontevedra
(+34) 986 65 43 38 - ola@eidodorei.com
  • Inicio
  • Política de Privacidade

Política de Privacidade

Na presente Política de Privacidade facilítase a información sobre o uso que realizará Mª Cristina Pérez Pérez dos seus datos persoais na súa condición de Usuaria da páxina web “www.eidodorei.com” (en diante "Web") de conformidade co Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos ( RXPD) e a Lei 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD).

• Responsable do Tratamento.

Mª Cristina Pérez Pérez , é responsable de xestionar a páxina web “www.eidodorei.com”, así como de promocionar todos os seus servizos.

A persoa interesada que facilite a Mª Cristina Pérez Pérez datos de carácter persoal a través desta plataforma en liña ou por outras vías (por exemplo, redes sociais) queda informada de que o tratamento dos seus datos é realizado por:

Responsable: Mª Cristina Pérez Pérez

NIF/CIF: 36.07.07.95-X

Dir. postal: A Coutada 7, 36.893 Cumiar-Ponteareas (Pontevedra)

Teléfono: 986 654 338

Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

• Información e consentimento.

A navegación por este Sitio web non conleva o rexistro automático de datos que permitan identificar as Usuarias.

Acceso a contidos ou servizos nos que se solicitan datos. Sen prexuízo do anterior, para acceder ao servizo de contacto e consulta a través da Web, solicítase determinada información como: nome, localidade, código postal, correo electrónico, teléfono... Nestes casos, Mª Cristina Pérez Pérez , proporcionará á Usuaria a información necesaria antes de proceder ao tratamento dos seus datos.

En todo caso, non recibirá o formulario que cumprimente ata que lea e preste o seu consentimento expreso ás condicións de tratamento dos seus datos persoais que sinalamos especificamente, marcando a casa correspondente a tal fin.

• Finalidades do Tratamento de Datos.

Mª Cristina Pérez Pérez trata os datos persoais que lle facilita a través da Web con diversas finalidades, as cales se indican a continuación:

- Xestión de reservas en liña, incluíndo a xestión do pago (no seu caso).

Os datos achegados durante o proceso de contratación son utilizados para xestionar a súa relación contractual con Mª Cristina Pérez Pérez .

- Publicidade/Comunicacións:

Mª Cristina Pérez Pérez , poderá utilizar os seus datos para remisión de información xeral e comunicacións comerciais por correo electrónico, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio virtual ou físico, presente ou futuro, que posibilite o levalas a cabo.

Estas comunicacións serán realizadas por Mª Cristina Pérez Pérez sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. O tratamento dos seus datos persoais para finalidades de márketing atopa a súa base legal no interese lexítimo.

- Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo Usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.

- Contacto e xestión das solicitudes de información que soliciten expresamente as Usuarias.

- A mellora da Web, a súa xestión e a súa seguridade.

- Finalidades relacionadas co cumprimento de obrigas legais.

• Lexitimación para o Tratamento de Datos.

A base legal para o tratamento dos datos é a lexitimación baseada no consentimento do interesado prestado para as finalidades anteriormente descritas:

- O acceso e navegación voluntarios dos Usuarios na Web.

- O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que lle informamos poñendo á súa disposición a presente política de privacidade que, tras a lectura da mesma, en caso de estar conforme, poida aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa co marcado dunha casa disposta para o efecto.

• Duración do Tratamento de Datos.

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade.

• Dereitos da Usuarias.

A Usuaria pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas cando correspondan, respecto do tratamento do que é responsable, mediante escrito dirixido a Mª Cristina Pérez Pérez ao enderezo arriba amosado indicando o dereito que desexa exercitar, debendo acompañar fotocopia do DNI ou documento equivalente, a fin de acreditar a súa identidade. Pode contactar ademais coa Axencia Española de Protección de Datos.

•Comunicación dos datos.

Os datos non serán comunicados a terceiros salvo, no seu caso, a Autoridades competentes no exercicio das súas funcións e demais organizacións ou entidades directamente relacionadas con Mª Cristina Pérez Pérez , en caso de ser necesario para o desempeño das funcións propias da empresa.

Non están previstas transferencias internacionais de datos. Así mesmo, no caso de que algún dos nosos provedores de servizos ou de sistemas informáticos estea situado fóra da UE, Mª Cristina Pérez Pérez adoptará todas as garantías que sexan aplicables conforme á normativa prevista para garantir unha adecuada xestión dos datos.

Mª Cristina Pérez Pérez